الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...

رســـــ ــ یدنی در کــــ ار نـــــــــــــــ یست...

نـــــ ـه نــــــــیست!

همش عـ بـ وـ ره...

عــــــــــــبور

عــــــــــبو

عــــــب

عــــ

.


نوشته شده در 1391,04,26ساعت | 22:18 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (45)