الـــــــــــــــی جــــــــــوووووووـــــــــــنـــی...
                          لـــــ ـقمه بـــزرگتــــــ ــر از دهــــــ ـــانــــــش بــــــ ــودم
                                               

                         بـ ــرای هـــــمین بـــ ــود کــــه مـــ ــ ــ ــرا خُــ رد میـــ ـکرد
                                                             

                                               تـــــ ــا انــــــ ـــدازه شــــ ـــوم.

نوشته شده در 1391,05,26ساعت | 10:57 توسط الییییییییی جووووونی | نظرات (65)